Čtyři mozaiková pole s anděly

Detail záznamu
Číslo 233
Název Čtyři mozaiková pole s anděly
Autor Jaromír Hanzelka
RealizaceFrantišek Tesař
Datace 1999
Adresa Kroměříž, Havlíčkova
GPS49,2944; 17,3781
Umístění umístěno v exteriéru. Areál psychiatrické nemocnice s kostelem sv. Cyrila a  Metoděje je součástí městské zástavby v západní části města. Mozaiky jsou instalovány na jihovýchodním průčelí, o okenních špaletách po stranách hlavního vstupu do kostela. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením skosených okenních špalet do hmoty zdiva.
Rozměryvýška: 70 cm, šířka: 50 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením. )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníObjekt kostela je nachází v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poškození. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Pouze kostky se zlacením či stříbřením jsou lokálně poškozeny (poškození krycí vrstvy skla). Dále místy dochází k vydrolení tmelu po obvodu mozaikových obrazů.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Čtyři mozaiková pole s anděly. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/233
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
4/2015
D4/2015, detail skleněných čoček zdobících fasádu kostela
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
Text hesla
Monumentální kostel sv. Cyrila a Metoděje vznikl podle plánů vídeňského architekta Huberta Gessnera. Byl vystavěn jako dominanta Zemského ústavu pro choromyslné v Kroměříži mezi lety 1908–1909. Střízlivou architekturu v duchu geometrické secese zdobí na vnějším plášti drobné skleněné mozaiky. Jsou umístěny ve špaletách po bocích dvou okének u hlavního vstupu. Tematicky i provedením jsou všechny čtyři kompozice shodné. Tvoří je stojatě obdélná pole, do kterých jsou (ke spodnímu okraji) vloženy poloviny elips s polopostavami andělů se sepjatýma rukama. Andělské figury jsou vymezeny proti zlatému pozadí černými liniemi. Postavy mají dlouhé vlasy, barevná křídla a fialový šat v byzantském stylu zdobený v místě zapínání řadou květin. Současné mozaiky nahradily v roce 1999 původní zničené panely s hlavičkami cherubínů. Autorství starších mozaik není známé. Jejich využití na průčelí patří zcela jistě k původním prvkům projektovaným Hubertem Gessnerem. V interiéru kostela jsou rozmístěny další andělské figury provedené v mozaice a osazené v elipsových rámech uprostřed poprsní empor. Můžeme předpokládat, že mozaiky vznikly v době výstavby kostela a s vysokou pravděpodobností byly objednány ve Vídni. Odsud mohly být dodány i další skleněné prvky zdobící fasády ústavních budov, např. skleněné čočky dotvářející štukové pilastry.
Prameny

NPÚ ÚOP Kroměříž, fond: Archiv restaurátorských zpráv

Literatura

FILIP, Aleš. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku: sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 155-160.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/zlkkm004.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 207–218.

ŠLAPETA, Vladimír a ZATLOUKAL, Pavel. Kroměřížská architektura let 1850–1950. Památky a příroda. 1983, roč. 8, č. 5, s. 257–266.

Historie léčebny. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži [online]. 2012 [cit. 19. 7. 2016]. Dostupné z: http://www.pnkm.cz/cs/nase-lecebna/historie-lecebny

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.